โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
197 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์ 075-489212,098-0521820
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ก.ค. 65 ถึง 22 ก.ค. 65 กีฬาสี
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565
สนามกีฬาโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ใส่เสือสีตามสังกัดสีของตนเอง ฝ่ายวิชาการ
07 ก.ค. 65 ถึง 08 ก.ค. 65 อบรมระบบ e-school
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ e-school
ห้องจามจุรี ฝ่ายบุคลากร
04 ก.ค. 65 ถึง 06 ก.ค. 65 สอบกลางภาค 1/2565
สัปดาห์การสอบกลางภาค 1/2565 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
นักเรียนมาโรงเรียนตามตารางสอบ แต่งการชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ