โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
197 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์ 075-489212,098-0521820
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2517 และเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(สังกัดกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2517 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดท่ายางเป็นอาคารชั่วคราว
และแต่งตั้งนายโยธิน จารุภูมิ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ขณะนั้นมีครูผู้สอนจำนวน 5 คน และนักเรียนทั้งหมด 99 คน

    ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมย้ายสถานที่ทำการจากศาลาการเปรียญวัดท่ายาง มายังสถานที่ปัจจุบันคือ บ้านเลขที่ 197
หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรับการบริจาคที่ดินจาก ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จำนวน 103 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา
และได้รับงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 6 ห้องเรียน

     พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4 และ ม.4)

     พ.ศ. 2526 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรวิชาชีพ

     พ.ศ. 2521  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

     มีเขตพื้นที่บริการการ การศึกษา จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่

          1. ตำบลท่ายาง   หมู่ที่ 6 , 8

          2. ตำบลกรุงหยัน  หมู่ที่ 1

          3. ตำบลกุแหระ    หมู่ที่ 2

      รายนามผู้บริจาคที่ดินสำหรับก่อตั้งโรงเรียน

         1. นายปุ่น  จันทรมณี             จำนวน  31 ไร่

         2. นายเคลื่อน  เกลี้ยงช่วย       จำนวน 21 ไร่

         3. นายสมนึก   ช่วยคุ้ม           จำนวน 15 ไร่

         4. นายประภาส  คำไซร์          จำนวน  15 ไร่

         5. นางคลิ้ง   คชสังข์              จำนวน  12  ไร่

         6. นายผา     อาชาทรง          จำนวน  6 ไร่

       พ.ศ. 2519  ประชาชนได้ช่วยกันจัดหาที่ดิน ให้จำนวน 103 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา กรมสามัญศึกษา
ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินนี้ และได้รับงบปรมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 6 ห้องเรียน

       พ.ศ. 2519 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 216 ก ขนาด 16 ห้องเรียน งบประมาณ 1,900,000 บาท