โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
197 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์ 075-489212,098-0521820
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธิกจ
1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความสามารถความถนัดของนักเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้วยการคิดโครงงานและ

    ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

2. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

4. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติที่ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยอย่างยั่งยืน

5. ส่งเสริมครูและพัฒนาครูให้มีความสามารถเฉพาะเทียบเคียงมาตรฐานสากล

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

7. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย

8. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง

9. พัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบ

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้วยการคิดโครงงานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

2. นักเรียนและครูสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร

3. โรงเรียนมีหลักสูตรศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

4. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติปฏิบัติที่ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยอย่ายั่งยืน

5. ครูมีความรู้ ความสามารถเฉพาะเทียบเคียงมาตรฐานสากล

6. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้นการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

7. ผู้เรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข

8. นักเรียนได้เรียนต่อในสถาบันระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง

9. โรงเรียนบริหารจัดการเชิงระบบ