โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
197 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์ 075-489212
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวน
ห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 147 183 330 8
มัธยมศึกษาปีที่ 2 127 142 269 7
มัธยมศึกษาปีที่ 3 77 132 209 6
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 351 457 808 21
มัธยมศึกษาปีที่ 4 77 168 245 6
มัธยมศึกษาปีที่ 5 64 143 207 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6 56 107 163 5
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 197 418 615 16
รวม 548 875 1,423 37
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564