โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
197 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์ 075-489212,098-0521820
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวน
ห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 121 123 244 7
มัธยมศึกษาปีที่ 2 148 175 323 8
มัธยมศึกษาปีที่ 3 127 144 271 7
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 396 442 838 22
มัธยมศึกษาปีที่ 4 102 139 241 6
มัธยมศึกษาปีที่ 5 79 165 244 6
มัธยมศึกษาปีที่ 6 63 140 203 5
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 244 444 688 17
รวม 640 886 1,526 39
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565