โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
197 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์ 075-489212,098-0521820
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายโยธิน จารุภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2517 - 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล มณีโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529 - 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจิตร ไกรนรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2533 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริญ แต้มแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539 - 2541
ชื่อ-นามสกุล : นางอุไร ไกรนรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541 (รักษาราชการแทน)
ชื่อ-นามสกุล : นายภาพ กาญจนโสภาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 -2542
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย ไกรนรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 - 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น พลรัฐธนาสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรา พรหมศร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554 - 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา ลาชโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทวัฒน์ ชัยวิชิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559 - 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโสภา ไสวศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564 - ปัจจุบัน