โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
197 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์ 075-489212,098-0521820
คณะผู้บริหาร

นางสาวโสภา ไสวศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมชาย เพ็ชรขำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเทียนชัย ยอดทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิศิษฐ์ ดำเกลี้ยง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา