โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
197 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์ 075-489212,098-0521820
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุรัสวดี นาจิตร

นางนงรัตน์ เหมทานนท์

นางมยุรา บุญธรรม

นางเกษฎา ทั่วด้าว

นายวนิต หมีรักษา

นางสาวสุพิญญา พรหมหมอเฒ่า

นางสาวกรรณิการ์ ขวัญมิ่ง