โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
197 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์ 075-489212,098-0521820
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเกวลิน ต่างสี

นางสาวโสรยา ศรีสุขใส

นางรัชณี แก้วแกมจันทร์

นางจุฑานาฎ เมฆเจริญวิวัฒนา

นายประจักษ์ ศรีเมือง

นางสาวรัชฎาภรณ์ เครือจันทร์

นางสาววิไลวรรณ ขวัญใจ