โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
197 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์ 075-489212,098-0521820
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจิรัชญา พัดศรีเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวกัทลี ไตรภูมิ

นางธัญวรรณ บัวพรหม

นายจำนงค์ ชัยเพ็ชร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : jumnong@thungyaiwit.ac.th

นายวีระพันธ์ ใจแท้

นางสาวทิพยวรรณ์ ไกรนรา

นายสุริยันต์ พรหมดวง

นางศิริพร เที่ยงตรง

นางเติมทิพย์ นิชลานนท์

นางนันทนัช ทองอยู่

นางสาวจงกล บุญรอด

นายพงษ์ไท จินตนปัญญา

นายอานนท์ วโรตมะวิชญ