โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
197 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์ 075-489212,098-0521820
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางธนิศรา ชูขันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายคณิน สังข์ศรี

นางสุกัญยา สุทธิ์ทองแท้

นางปิยวรรณ รัตนพันธ์

นางสาวปณพร สุมลวรรณ

นางภัทรพร พรมกิตติยานนท์

นายภาณุพงศ์ กันไพเราะ

นายณฐพร นุราช