โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
197 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์ 075-489212,098-0521820
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิรัตน์ วรรณทอง

นายกิตติกร กาญจนอุดม

นายสมศักดิ์ ศรีสุขใส

นางสุจิตตรา จันเอียด

นางสุกัญญา เรืองเกิด

นางสาวรัตติยา สังขรัตน์

นายสรศิลป์ ชนะสุข

นายสรศิลป์ ชนะสุข