โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
197 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์ 075-489212,098-0521820
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุวัชรินทร์ ต่างสี

นายกิตติ โทบุรี

นายกมล รัตนบุรี

นางสาวศิริวรรณ ทองกลัด

นางสาวรินรดา อินทรัตน์

นางสาวสายฝน จันทร์สีนวล