โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
197 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์ 075-489212,098-0521820
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัจฉราภร รักหนู

นางพัชรี จิ้วฮวด

นายสุวรรณ ดิษฐาน

นางจิรวรรณ สุทธิมาศ

นางวลัยพร ดิษฐาน